IPM beginselen

De beginselen van Integrated Pest Management (IPM) zijn het uigangspunt voor iedere vorm van plaagdierbeheersing en heeft tot doel een duurzame aanpak van dierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven op economisch verantwoorde wijze, in overleg met de opdrachtgever, duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of bestrijding van plaagdieren.

In het kader van IPM is monitoring en preventie het uitgangspunt.
Wanneer sprake is van overlast wordt primair ingezet op het onaantrekkelijk maken van de omgeving (wegnemen nestel en foerage mogelijkheden) en een niet-chemische bestrijding met bijvoorbeeld klemmen of vallen om ratten of muizen te vangen. Indien een niet-chemische bestrijding niet effectief of haalbaar is, dan kan als laatste redmiddel worden gekozen voor een chemische bestrijding. Indien gebruik van biociden noodzakelijk is, dan moeten het gebruik hiervan en de risico’s voor niet-doelwit organismen en mensen worden geminimaliseerd.